Begroting 2020

4.1 Overzicht lasten en baten per programma

4.1 Overzicht lasten en baten per programma

 

bedragen x € 1.000

Programma's

Lasten
2020

Baten
2020

Saldo
2020

01 - Gemeenteraad

8.903

35

-8.868

02 - College en Bestuur

7.408

0

-7.408

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

99.004

68.214

-30.790

04 - Openbare orde en Veiligheid

64.615

6.159

-58.456

05 - Cultuur en Bibliotheek

109.432

6.960

-102.472

06 - Onderwijs

143.870

49.850

-94.020

07 - Werk en Inkomen

614.728

391.520

-223.208

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

584.518

59.511

-525.007

09 - Buitenruimte

174.482

55.924

-118.558

10 - Sport

56.473

9.388

-47.085

11 - Economie

39.919

3.440

-36.479

12 - Mobiliteit

66.618

926

-65.692

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

154.375

124.971

-29.403

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

104.531

12.300

-92.231

15 - Financiën

43.947

38.264

-5.683

Totaal programma's  (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves)

2.272.821

827.462

-1.445.358

Algemene dekkingsmiddelen

12 - Mobiliteit 

2.125

76.729

74.604

15 - Financiën

22.385

1.583.159

1.560.774

Totaal dekkingsmiddelen

24.510

1.659.888

1.635.378

Overige posten

Overzicht Overhead

278.807

3.155

-275.652

Onvoorzien 

778

-778

Totaal overige posten

279.585

3.155

-276.430

Saldo van lasten en baten 

2.576.916

2.490.505

-86.410

Dotaties en onttrekkingen

221.433

307.843

86.410

Resultaat

2.798.349

2.798.349

0

ga terug