Begroting 2020

Financiering

3.5 Financiering

Ook de komende jaren gaat de gemeente verder met investeren in publieke voorzieningen. Deze investeringen worden beschreven in beleidsprogramma’s en de dekking van deze investeringen is opgenomen in de exploitatiebegroting. Om deze investeringen te realiseren is daarnaast financiering benodigd. Dit gebeurt voor een deel met eigen vermogen en voor deel met vreemd vermogen (leningen). Doordat er meer wordt geïnvesteerd nemen aan de ene kant van de balans de bezittingen (activa) toe en aan andere kant de schulden (passiva).

In deze paragraaf wordt het financieringsbeleid van de gemeente toegelicht, alsmede de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen. De gemeente voldoet met deze begroting ook in 2020 ruimschoots aan alle van toepassing zijnde normen.

ga terug