Begroting 2020

4.4 Standen reserves en voorzieningen

4.4 Standen reserves en voorzieningen

Reserves

 

(bedragen x € 1.000)

Programma

Eindsaldo 2018

Resultaat-
bestemming

Beginsaldo 2019

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

01 - Gemeenteraad

0

0

0

0

0

0

0

0

02 - College en Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

6.866

0

6.866

5.250

2.500

0

0

0

04 - Openbare orde en Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - Cultuur en Bibliotheek

0

0

0

0

0

0

0

0

06 - Onderwijs

16.908

0

16.908

13.408

5.481

1.967

1.967

1.967

07 - Werk en Inkomen

15.425

0

15.425

8.425

2.075

1.575

1.575

1.575

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

5.000

0

5.000

3.750

10.175

8.300

8.300

8.300

09 - Buitenruimte

1.754

0

1.754

1.389

0

0

0

0

10 - Sport

2.179

0

2.179

1.300

10.200

10.200

10.200

10.200

11 - Economie

16.927

0

16.927

11.376

10.276

8.601

6.033

0

12 - Mobiliteit

4.089

0

4.089

1.227

2

0

0

0

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

100.093

-668

99.425

93.852

86.142

77.227

68.392

62.960

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

400

-400

0

0

0

0

0

0

15 - Financiën

392.803

9.573

402.376

329.427

256.142

215.717

178.271

175.458

Overhead

182

0

182

32

32

32

32

32

562.626

8.505

571.131

469.436

383.025

323.619

274.770

260.492

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:

  1. Algemene reserve: niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
  2. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten vanuit het overzicht overhead, het dekken van frictiekosten als gevolg van de bundelingsoperatie en het kunnen uitvoeren van (kleinere) projecten ter innovatie van de gemeentelijke bedrijfsvoering van de overheadfunctie, inclusief leidinggevenden in het primair proces;
  3. Programmareserves: dienen voor het opvangen van jaarrekeningresultaten, het egaliseren van lasten voor projecten kleiner dan € 2,5 mln. over meerdere begrotingsjaren en het kunnen doen van (kleine) ondersteunende nieuwe beleidsinitiatieven, voor zover de omvang van de programmareserve dit toelaat;
  4. Reserve Onderhoud: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud, het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven;
  5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument en  grondexploitatie.
  6. (Tarief)egalisatiereserves: dient om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
  7. Activareserve: centrale reserve die dient ter dekking van kapitaallasten;
  8. Projectreserves: reserves die dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
  9. Overige bestemmingsreserves.

(bedragen x € 1.000)

Soort reserve

Eindsaldo 2018

Resultaat-
bestemming

Beginsaldo 2019

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

Algemene reserves:

Algemene reserve

54.751

16.649

71.400

66.800

59.000

59.000

59.000

59.000

Bedrijfsvoeringsreserve

0

-11.594

-11.594

-5.794

6

6

6

6

Reserves Onderhoud

7.371

-846

6.525

2.928

1.339

261

41

407

Programmareserves

134

-6.390

-6.256

-16.530

1.063

852

641

641

62.256

-2.181

60.075

47.404

61.408

60.119

59.688

60.054

Bestemmingsreserves:

Reserve Grondbedrijf

60.706

-2.894

57.812

55.365

51.183

47.001

42.819

38.637

Egalisatiereserves

582

-400

182

32

32

32

32

32

Activareserve

215.600

1.800

217.400

55.611

45.787

43.151

49.652

51.234

Projectreserves

160.020

2.226

162.246

159.444

170.303

141.813

118.092

110.084

Overige reserves

63.462

9.954

73.416

151.580

54.312

31.503

4.487

451

500.370

10.686

511.056

422.032

321.617

263.500

215.082

200.438

562.626

8.505

571.131

469.436

383.025

323.619

274.770

260.492

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Programma

Eindsaldo 2018

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

01 - Gemeenteraad

-

-

-

-

-

02 - College en Bestuur

1.022

626

236

1

-

-

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

15.888

13.231

2.641

39

39

39

04 - Openbare orde en Veiligheid

7.095

8.517

10.114

11.753

12.476

12.890

05 - Cultuur en Bibliotheek

2.135

1.516

1.122

703

428

419

06 - Onderwijs

-

-

-

-

-

07 - Werk en Inkomen

1.653

1.453

1.253

1.053

853

653

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

167

91

91

-

-

09 - Buitenruimte

11.826

10.797

10.437

10.196

9.955

9.714

10 - Sport

160

160

160

160

160

160

11 - Economie

-

-

-

-

-

12 - Mobiliteit

1.551

525

724

696

884

1.107

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

105.910

107.453

109.332

101.678

93.220

83.479

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

-

-

-

-

-

15 - Financiën

3.009

3.013

3.017

3.021

3.025

3.029

Overhead

110

55

55

55

55

55

150.526

147.437

139.182

129.355

121.095

111.545

(bedragen x € 1.000)

Soort voorziening

Eindsaldo 2018

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Eindsaldo 2021

Eindsaldo 2022

Eindsaldo 2023

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen 

94.792

94.833

99.719

100.753

100.811

101.144

Voorzieningen met voeding van derden

31.249

31.030

28.720

20.702

12.625

2.983

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

24.485

21.574

10.743

7.900

7.659

7.418

150.526

147.437

139.182

129.355

121.095

111.545

ga terug