Begroting 2020

Vastgoed

3.9 Vastgoed

Inleiding

Inleiding

De gemeente Den Haag bezit een brede vastgoedportefeuille om daarmee de beleidsdoelstellingen van de
gemeente te faciliteren. Op 30 juni 2019 bestond de vastgoedportefeuille van de gemeente Den Haag uit 824
panden en 476 gronden (eigendom en huur). In het Coalitieakkoord 'Samen voor de Stad’ is duurzaamheid als één van de  kernthema’s van de coalitie aangemerkt. We streven naar een klimaatneutrale stad in 2030. De gemeente dient daarbij een voorbeeldrol te spelen. Daarnaast is voor de periode tot en met 2022 een taakstellende opbrengst uit de verkoop van vastgoed vastgesteld van € 9,4 mln. In deze paragraaf vastgoed zal nader ingegaan worden op bovenstaande thema’s uit het coalitieakkoord en daarnaast ook op de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed en de (voorgenomen) investeringen in vastgoed.

ga terug