Begroting 2020

Openbare orde en veiligheid

2.4 Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Johan Remkes

Lasten inclusief dotaties aan reserves

€ 64.615.047

100,0 %

Baten inclusief ontrekkingen aan reserves

€ 64.615.047

100,0 %

ga terug