Begroting 2020

4.3 Gemeentelijke inkomsten

4.3 Gemeentelijke inkomsten

De gemeente Den Haag heeft over 2020 circa € 2.798,3 mln. aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2020 is als volgt:

bedragen x € 1 mln.

Baten

Begroting 2020

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.659,9

2. Specifieke uitkeringen

415,4

3. Tarieven, leges en heffingen

158,1

4. Bouwgrondexploitatie op vragen

48,0

5. Onttrekkingen aan reserves

307,8

6. Overige inkomsten 

209,1

Totaal

2.798,3

7. Investeringsbijdragen*

116,7

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1. Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1 mln.

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2020

Algemene uitkering gemeentefonds

1.232,6

Uitkering Deelfonds Sociaal Domein

139,4

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

106,0

Hondenbelasting

2,2

Toeristenbelasting

12,2

Precariobelasting

16,3

Parkeerbelasting

76,7

Dividend (beleggingen)

26,9

Rente

23,3

Erfpachtinkomsten

21,4

Overige dekkingsmiddelen

2,9

Totaal

1.659,9

Uitkering uit het gemeentefonds

Ruim 44,0% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( €1.232,6) mln.). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.

Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen €136,7 mln., dat is circa 8,2 % van de algemene middelen, oftewel 4,9 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 3.2 Lokale heffingen.

Inkomsten van rente en dividend

Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2020 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 23,3 mln. verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 13,6 mln.. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 104 mln.. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 26,9 mln.. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.

Erfpacht
Voor 2020 wordt ruim € 21,4 mln. aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

 1. Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden)

De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de Europese Unie, Haaglanden en buurgemeenten in 2020 ongeveer € 415 miljoen voor specifiek aangewezen taken:

bedragen x € 1.000

Naam/omschrijving

Doel

2020

01 - Gemeenteraad

Ombudsman

35

02 - College en Bestuur

Liquidatiesaldo stadsgewest Haaglanden

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Luchtkwaliteit en geluid

0

04 - Openbare orde en Veiligheid

Veiligheidshuis, ondermijning, radicalisering

5.145

05 - Cultuur en Bibliotheek

Beheer archieven

240

06 - Onderwijs

Onderwijsachterstanden

40.000

Overige onderwijs

4.787

07 - Werk en Inkomen

Participatiewet c.s.

342.784

Vangnetregeling tekort jaar t-2

2.708

Re-integratie en armoedebeleid

905

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Diversen

18.395

10 - Sport

Exploitatie

0

11 - Economie

Convenanten

164

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Begeleiding statushouders

200

Totaal te ontvangen middelen

415.363

 1. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 5,6% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

bedragen x € 1 mln.

Tarieven, leges en heffingen

Begroting 2020

Afvalstoffenheffing

           67,8

Rioolrechten

           42,0

Bouwleges

           21,4

Burgerzaken

             5,2

Sport

             8,3

Bibliotheek-inkomsten

             1,8

Tarieven gezondheidszorg

             2,0

Overige tarieven

             9,7

Totaal

         158,1

 1. Bouwgrondexploitatie

De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 48,0 mln. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 72,5 mln.

 1. Onttrekkingen aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2020 voor onttrekking van circa €307,8 aan bestemmingsreserves voorzien.

 1. Overige inkomsten

De gemeente heeft  voor € 209,1 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Inkomsten uit huren € 44,1 mln.
 • Voorfinanciering incidenteel tekort uit Enecomiddelen € 33,3 mln.
 • Opbrengsten van activiteiten van de Haeghe groep € 24,8 mln.
 • Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 12,6 mln.
 • Baten ambulancedienst € 13,4 mln.
 • Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis € 14,7 mln.
 • Bijdrage ontwikkeling Binckhorst/afronding div. projecten stadsvernieuwing € 18,7 mln.
 • Inkomsten beheer vastgoed/parkeergarages/sportvoorzieningen/catering € 10,3 mln.
 • Diversen € 37,2 mln., waar onder verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk € 24,9 mln.
 1. Investeringsbijdrage  (deze cijfers komen uit het MIP, alleen bijdragen van derde)

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

 • Vervanging Riolering € 20,3 mln.
 • Meerjaren fietsplan € 5,8 mln.
 • Parkeergarages € 4,0 mln.
 • Rotterdamsebaan € 75,0 mln.
 • Lijn 1 Centrum Noord € 5,7 mln.

De investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiele vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

ga terug