Begroting 2020

4.6 Meerjaren investeringsplan

4.6 Meerjaren investeringsplan

In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de geplande investering (in duizenden euro's) per jaarschijf.
Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk twee.

Investering

Totale
investering
(bruto)

Realisatie
(bruto)

Investering 2019

Investering 2020

Investering 2021

Investering 2022

Investering 2023

Investering 2024 en verder

01 - Gemeenteraad

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Verduurzaming vastgoed

10.804

0

4.753

6.051

0

0

0

0

Afvalverwijdering

12.269

6.300

2.566

2.090

1.313

0

0

0

23.073

6.300

7.319

8.142

1.313

0

0

0

05 - Cultuur en Bibliotheek

Spuikwartier OCC

197.700

94.685

65.621

33.144

4.249

0

0

0

Overige accommodaties voor kunstbeoefening

6.090

196

200

393

5.024

125

0

151

Musea

3.318

498

109

374

241

0

806

1.290

Bibliotheek

3.151

0

1.250

1.151

250

250

250

0

210.259

95.379

67.181

35.061

9.765

375

1.056

1.441

06 - Onderwijs

Kinderopvang 

9.646

164

2.003

6.652

781

46

0

0

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs

329

0

329

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid

62.168

0

5.956

5.850

6.067

6.250

0

38.045

Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs

235

0

235

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

76.466

8.365

17.262

19.659

19.165

11.942

74

0

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

2.369

2.137

232

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

37.420

6.733

14.802

7.784

5.978

2.019

103

0

188.633

17.399

40.819

39.946

31.991

20.256

177

38.045

07 - Werk en Inkomen

Dak Haeghe Groep

130

0

0

0

0

0

0

130

130

0

0

0

0

0

0

130

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Beheer en exploitatie CJG

9.300

0

1.225

5.500

2.325

250

0

0

Ruimtebiedende wijkcentra

621

46

185

161

0

0

0

230

Zorg en Opvang

500

0

250

250

0

0

0

0

Ambulancevervoer

550

0

550

0

0

0

0

0

Centraal

685

0

685

0

0

0

0

0

Jeugd

2.500

1.758

742

0

0

0

0

0

Veilig thuis

1.730

0

1.730

0

0

0

0

0

15.886

1.804

5.367

5.911

2.325

250

0

230

09 - Buitenruimte

Buitenruimte

16.257

6.828

2.500

4.789

2.139

0

0

0

KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld

6.714

113

2.292

4.309

0

0

Oude Centrum

6.780

2.950

1.958

1.872

0

0

Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust

15.117

284

200

5.633

3.000

6.000

0

Insteekhaven nabij Herenbrug

2.600

0

0

500

2.100

0

0

Campus Holland Spoor

1.840

0

0

0

1.840

0

0

0

Kern Bijzonder FASE 1 

6.555

1.446

1.381

3.728

0

0

0

0

Meerjarenprogramma kunstwerken

98.442

5.701

9.612

14.599

15.629

14.797

17.500

20.604

Netwerk Randstadrail

2.817

1.500

300

1.017

0

0

0

0

Renovatie Koningstunnel

27.500

7.998

18.002

1.500

0

0

0

0

Tophalte/HOR Leyweg

5.069

5.018

51

0

0

0

0

0

Wagenpark veegbedrijf

1.810

0

1.810

0

0

0

0

0

Vervanging Riolering

101.597

0

19.846

20.284

20.389

20.489

20.589

0

3e haven Kadeherstel

4.965

263

597

4.105

0

0

0

0

Kijkduin 

5.120

438

2.341

1.170

1.170

0

0

0

Maasstraat 

337

337

0

0

0

0

0

0

Morgenstond Midden 

3.337

901

384

2.051

0

0

0

0

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin

2.500

177

2.323

0

0

0

0

0

OR Hobbemaplein

3.075

1.064

498

1.513

0

0

0

0

Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin

2.386

118

2.268

0

0

0

0

0

Westlandse Zoom 

6.918

920

1.800

1.675

1.911

613

0

0

321.736

36.057

68.162

68.747

48.179

41.899

38.089

20.604

10 - Sport

Groene sportvelden en terreinen

1.365

0

0

0

0

0

1.365

0

Sport en spelaccomodaties

970

679

291

0

0

0

0

0

Groene sportvelden en terreinen

26.417

8.159

3.695

2.571

1.819

4.507

1.666

4.000

Sport en spelaccommodaties

7.316

0

587

928

115

934

260

4.491

Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track)

500

0

500

0

0

0

0

0

36.567

8.838

5.073

3.499

1.934

5.441

3.291

8.491

11 - Economie

Living Lab

2.675

0

535

535

535

535

535

0

2.675

0

535

535

535

535

535

0

12 - Mobiliteit

Busplatform Den Haag Centraal

24.818

12.043

10.966

1.809

0

0

0

0

Inrichting verkeer

7.850

933

2.097

4.820

0

0

0

0

Meerjarenplan Fiets

857

843

14

0

0

0

0

0

29.568

3.029

5.039

18.250

3.250

0

0

0

Netwerk Randstadrail

17.050

10.031

450

6.569

0

0

0

0

Parkeergarages

16.132

1.497

942

10.572

3.120

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

Parkeren openbare ruimte

17.809

2.445

3.089

9.655

2.620

0

0

0

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

6.250

0

0

0

5.702

548

0

0

613.350

377.849

49.983

75.000

64.298

46.220

0

0

Verkeersplan

8.709

651

800

7.258

0

0

0

0

Noordwestelijke Hoofdroute

21.242

5.665

8.613

6.964

0

0

0

0

Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg

22.000

0

300

900

1.500

1.500

17.800

0

Onderdoorgang Hildebrandplein

25.000

0

200

300

500

500

23.500

0

Herinrichting Gedempte gracht

10.000

0

100

250

4.650

5.000

0

0

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

10.000

0

0

1.100

2.800

2.800

2.800

500

Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong

5.000

0

100

200

500

4.200

0

0

Lijn 1 Centrum Noord

9.463

0

3.750

5.713

0

0

0

0

DHNC Fietsenkelder 

38.946

27.462

11.484

0

0

0

0

0

Morgenstond Midden (Rijnstraat/Bezuidenhout)

1.800

179

175

175

1.271

0

0

0

Voorbereidingskredieten mobiliteitsopgaven

3.300

0

0

3.300

0

0

0

0

Parkeergarage 'de Zeeheld'

3.764

0

3.764

0

0

0

0

0

893.907

442.626

101.866

152.836

91.211

60.768

44.100

500

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

De Titaan

14.428

0

439

4.589

8.500

900

0

0

Midden Boulevard Scheveningen

14.400

0

1.000

7.050

6.350

0

0

0

Kust gezond diversen

10.918

1.296

793

3.429

5.400

0

0

0

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

14.000

1.137

1.500

11.363

0

0

0

0

Horeca/datailhandel in het OCC

2.930

1.080

0

1.851

0

0

0

0

Klusobjecten

7.618

4.240

2.749

409

220

0

0

0

Herontwikkeling Vitalizee/Legoland

16.563

15.808

755

0

0

0

0

0

OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)

1.900

0

315

1.585

0

0

0

0

OR Junoblok (vernieuwing kademuren)

1.100

0

185

915

0

0

0

0

OR voorheen grondexploitaties

1.654

1.654

0

0

0

0

0

0

Vervanging applicatie BAG

200

0

200

0

0

0

0

0

85.712

25.215

7.936

31.191

20.470

900

0

0

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Key2BZ

448

0

318

130

0

0

0

0

Speelvoorzieningen

101

0

101

0

0

0

0

0

Wijkpark Cromvliet

2.631

0

1.881

750

0

0

0

0

3.180

0

2.300

880

0

0

0

0

15 - Financiën

Erfpacht

75.000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

75.000

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

Overhead

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

18.341

211

6.730

3.700

3.800

3.900

0

0

Aanschaf hardware/software

20.692

2.984

3.958

3.000

3.000

3.000

4.750

0

Basisinfra 2019 tot en met 2022

7.000

0

1.750

1.750

1.750

1.750

0

0

1 Financiële administratie

2.450

0

1.100

1.350

0

0

0

0

Diverse investeringen installaties

14.159

3.896

5.607

3.751

905

0

0

0

Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg

559

59

500

0

0

0

0

0

Vervanging binnenzonwering

380

98

282

0

0

0

0

0

Vloerafwerking stadhuis en garage

1.600

0

100

808

692

0

0

0

Informatie Gestuurd Werken (IGW)

3.150

905

2.245

0

0

0

0

0

68.331

8.152

22.272

14.359

10.147

8.650

4.750

0

1.925.190

641.770

343.830

376.107

232.970

154.074

106.998

69.441

ga terug