Begroting 2020

Lokale heffingen

3.2 Lokale heffingen

Algemeen

Algemeen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In het coalitieakkoord 2019 - 2022 zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen:

  • De OZB-opbrengsten nemen toe met € 10 mln. door een verhoging van de tarieven vanaf 2020, naast de aanpassingen als gevolg van inflatie en als gevolg van de groeiende stad.
  • De toeristenbelasting is in 2020 met € 0,15 per persoon per overnachting gestegen voor het standaardtarief en met € 0,05 per persoon per overnachting op camping en haven. Vanaf 1 juli 2020 wordt de toeristenbelasting met € 0,75 per persoon per overnachting verhoogd voor het standaardtarief en met € 0,35 per persoon per overnachting op camping en haven. Tevens is de regeling zodanig aangepast dat toeristen die langer dan 21 nachten in Den Haag verblijven over de gehele periode toeristenbelasting betalen. Hiermee beogen we dat shortstay verblijfsgasten zich eerder inschrijven in de Basisregistratie Personen (BPR) zodat deze groep ook meetelt in de verdeling van het gemeentefonds.
  • De hondenbelasting wordt ook na 2020 geheven en jaarlijks met de inflatie geïndexeerd.

Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen en over het kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges omgevingsvergunning.

ga terug