Begroting 2020

4.5 Incidentele lasten en baten

4.5 Incidentele lasten en baten

De incidentele lasten en baten in de begroting tellen in zijn totaliteit op tot de volgende saldi per jaar:

 

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal incidentele lasten

434.267

357.840

141.846

88.593

28.528

Totaal incidentele baten

469.306

384.124

139.856

78.796

23.239

Saldo

35.039

26.284

-1.990

-9.797

-5.289

Uitgedrukt in het vanuit het BBV voorgeschreven financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' is dit:

2019

2020

2021

2022

2023

Structurele exploitatieruimte

-1,45%

-1,06%

0,08%

0,40%

0,22%

Dit kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.

Hieronder worden eerst de grootste posten inhoudelijk toegelicht, gevolgd door het overzicht waar in alle incidentele lasten en baten uit de begroting, per programma, zijn gespecificeerd.

Eenmalige uitkering 2019 n.a.v. nieuwe cao
In de CAO voor ambtenarensalarissen is o.a. afgesproken dat er 750 euro incidenteel wordt uitgekeerd. Dit levert in totaal een incidentele last op van € 6,0 mln. Deze post komt op verschillende beleidsprogramma's terug.

Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.

Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen ten laste van reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.

Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de onttrekking aan de reserves op programma Financiën. Deze reserves (o.a. de reserve grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financiën.

Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.

Reserve Activafinanciering
Een bijzondere centrale reserve is de reserve Activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben mogen ook de verrekeningen met de reserve Activafinanciering als structureel worden gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, omdat er voor investeringen die eerder incidenteel gedekt waren structurele dekking is gevonden. Dit is vorig jaar gebeurd, waardoor er € 180 mln. kon vrijvallen. En ook in 2020 valt hierdoor € 30 mln. vrij (zie de toelichting in het budgettair kader).

Actualisatie onderhoudsbegroting ten laste van concernreserve onderhoud Vastgoed
Een andere bijzondere reserve is de reserve Onderhoud vastgoed. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen. De vrijval is in de meerjarenbegroting 2018-2021 ingezet. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeentebrede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten kunnen worden opgevangen. Op basis van het verwachte onderhoud voor de komende jaren zijn de reserves gemaximeerd op respectievelijk € 5,5 mln. (sportaccommodaties) en € 4,5 mln. (vastgoed). In de paragraaf onderhoud kapitaal goederen respectievelijk het programma Sport wordt nader ingegaan op het geplande onderhoud. De stand per 1 januari 2020 is € 3,6 mln.

Specificatie per programma

bedragen x € 1.000

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

01 - Gemeenteraad

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

22

Saldo 

-22

0

0

0

0

02 - College en Bestuur

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

25

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

640

-160

-260

Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve

-190

-219

baten

Baten a.g.v. opheffing Haaglanden

1.200

Saldo 

725

379

260

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

lasten

Besteding t.l.v. programmareserve (Subsidieregelingen Duurzaamheid & Eén uniforme milieuzone vervuilende bestel- en personenwagens)

400

664

Besteding t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen

1.616

2.750

2.500

Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n. middelen uit concernreserve Grote projecten t.b.v. Energietransitie)

7.264

11.805

385

184

577

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

68

Nieuw beleid 2019 (Subsidie vervuilde auto's en brommers)

300

300

300

300

Nieuw beleid 2020 (dotatie voorziening afvastoffenheffing)

100

Taakmutaties GF (Implementatie richtlijnen EED, Zero-emissie stadslogistiek, Informatieplicht energiebesparende maatregelen)

935

onttrekkingen aan reseves

Onttrekking t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen

1.616

2.750

2.500

Saldo 

-9.067

-12.769

-685

-484

-577

04 - Openbare orde en Veiligheid

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

63

Besteding t.l.v. programmareserve (Ondermijning, Weerbaarheid van de stad en Nieuwe wet verplicht GGZ)

106

211

211

Nieuw beleid 2019 (Veiligheidsprio's Burgemeester)

1.700

1.700

1.700

1.700

Taakmutaties GF

200

Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n. veiligheidsmaatregelen t.l.v. Activareserve)

305

baten

Resultaat veiligheidsregio Haaglanden

550

Saldo 

-1.718

-1.806

-1.911

-1.911

0

05 - Cultuur en Bibliotheek

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

143

Nieuw beleid 2019 (Financiering cultuurinstellingen & Heropening bibliotheek Bouwlust)

1.340

1.090

Nieuw beleid 2020 nw (Centrale bibliotheek)

2.000

Besteding t.l.v. programmareserve (Onderhoudsopgave cultuurpanden)

295

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

1.061

880

1.541

-613

-1.981

baten

Huurbaten Zuiderstrandtheater

800

Saldo

-2.039

-3.970

-1.541

613

1.981

06 - Onderwijs

lasten

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

92

168

-220

-163

-431

Besteding Multifunctioneel gebruik & duurzame huisvesting Onderwijs t.l.v. reguliere reserves

3.500

7.927

3.515

Besteding t.l.v. programmareserve (onderwijshuisvesting)

2.044

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

90

Nieuw beleid 2019 (Projectgeld start Haagse lerarenopleiding, Aanpak laaggeletterdheid & Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid)

2.800

3.300

2.800

2.800

Taakmutaties GF (Voorziening Peuters & Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzaal)

-337

onttrekkingen aan reserves

Ontrekking t.l.v. reguliere reserves Multifunctioneel gebruik & duurzame huisvesting Onderwijs

3.500

7.927

3.515

Saldo

-2.645

-5.512

-2.580

-2.637

431

07 - Werk en Inkomen

lasten

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

-21

93

-577

17

81

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

-1.220

20

-600

-600

Bestedingen t.l.v. concernreserve Co-financiering

224

Bestedingen Werkoffensief +500 t.l.v. reguliere reserve

7.000

6.350

500

Bestedingen Werkgelegenheidsprojecten t.l.v. reguliere reserve

5.000

5.000

5.000

3.000

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

1.065

Nieuw beleid 2019 (BUIG 4x 500 extra uit de bijstand & Afdekken tekort Haeghe groep, incl. frictiekosten) 

3.300

1.700

1.100

500

Nieuw beleid 2020 (Lagere lasten BUIG / Bijstandsverlening / STiP-banen / Armoedevoorziening)

-5.900

7.000

5.000

5.000

Taakmutaties GF: Verhoging taalniveau statushouders

2.653

620

Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve

-1.248

-1.249

dotaties aan reserves

Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand (dotatie reserve Werkoffensief +500)

5.000

5.000

5.000

3.000

baten

EU-subsidie Werkgeversservicepunt

2.150

310

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reserve Werkgelegenheidsprojecten

7.000

6.350

500

Onttrekking uit reserve Werkoffensief +500)

5.000

5.000

5.000

3.000

Saldo

-1.703

-12.874

-9.923

-7.917

-81

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

lasten

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

-7.633

-2.000

4.403

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

-419

264

1.057

8

199

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Zorg-innovatiefonds

1.250

1.875

1.875

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

844

Nieuw beleid 2019 (Jeugd; transformatie naar preventie, Extra aandacht bestrijden eenzaamheid & Onderzoek verplaatsing Doublet/Geleenstr.)

8.000

6.000

2.000

2.000

Nieuw beleid 2020 (Overeengekomen maatregelen Jeugd en Zorg, incl. aanvulling programmareserve, Welzijn & Toegankelijkheid in de stad)

19.000

Taakmutaties GF Jeugdzorg

15.282

11.332

11.332

Taakmutaties GF Overig

9.792

2.585

137

dotaties aan reserves

Nieuw beleid 2020 nw (Maatschappelijke opvang)

8.300

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reguliere reserve Zorg-innovatiefonds

1.250

1.875

1.875

Saldo

-25.866

-45.481

-18.929

-2.008

-199

09 - Buitenruimte

lasten

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

3.575

550

1.900

550

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

226

128

268

255

556

Besteding t.l.v. programmareserve (diverse projecten Buitenruimte)

654

1.449

Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote projecten

745

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Werk met werk

365

1.388

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

637

Nieuw beleid 2019 (Extra Bomen en Groen & Achterstallig onderhoud Kraayestein)

2.500

3.500

5.500

8.500

Nieuw beleid 2020 (Vrijval budget REIS Herinirchting Jan Luykenlaan, Handhavers & Buitenruimte Nieuw Waldeck, Houtwijk, Mariahoeve)

-450

9.350

Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering

-4.663

-5.050

-3.600

-6.000

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reguliere reserve Werk met Werk

365

1.388

Saldo

-3.224

-9.927

-4.068

-3.305

-556

10 - Sport

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

240

Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering

-300

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed/Sportaccommodaties

2.005

-163

1.448

965

1.023

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve (Olympisch fonds)

879

1.300

Taakmutaties GF (Sportakkoorden & Brede impuls combinatiefuncties)

1.435

dotaties aan reserves

Nieuw beleid 2020 nw (Dotatie Ocean Race/WK Zeilen/Invictus Games aan Olympisch Fonds)

10.200

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking Olympisch Fonds

879

1.300

Saldo

-3.380

-10.037

-1.448

-965

-1.023

11 - Economie

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

110

Nieuw beleid 2019 (Humanity house & Economie fonds)

6.200

6.000

6.000

6.000

Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (m.n. Fonds Economische Structuurversterking)

5.551

1.100

1.675

2.568

6.036

Bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n Internationaal & Werving)

1.888

1.500

25

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

2.000

2.650

4.050

104

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

-382

-341

-344

-321

-271

Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve

-35

dotaties aan reserves

Dotaties aan reguliere reserves (Stedelijke Ontwikkeling Economie & Fonds Economische Structuurversterking)

1.459

2.000

2.400

1.000

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking aan reguliere reserves (m.n. Fonds Economische Structuurversterking)

7.010

3.100

4.075

3.568

6.036

Saldo

-9.781

-9.809

-9.706

-5.783

246

12 - Mobiliteit

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

231

Nieuw beleid 2019 (Verkeersveiligheid)

3.500

3.500

3.500

Nieuw beleid 2020 (Parkeren)

2.665

1.465

1.465

1.465

1.465

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

1.480

930

1.500

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

32

34

1

7

15

Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering

-6.659

-109

Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (m.n. reserve Parkeren)

-242

1.225

1

Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote Projecten

150

Besteding t.l.v. programmareserve (m.n. Voorbereiding planvorming Eneco-gelden)

2.450

baten

Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten

3.500

2.600

1.700

1.700

1.700

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reserve Parkeren & reserve Stedelijke Ontwikkeling

2.862

1.225

1

Saldo

6.255

-3.220

-3.266

-4.772

220

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

316

Taakmutaties GF

500

Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (m.n. reserve Stedelijke Ontwikkeling, reserve Grondbedrijf en reserve The Hague World Forum)

1.671

15.771

9.680

6.608

5.432

Bestedingen t.l.v. programmareserve (Zuidlarenstraat, Ontmoetingskerk & Bezuiniging omgevingswet)

1.100

Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote Projecten

3.748

6.303

15.000

15.800

Nieuw beleid 2020 (Verlagen budget verplaatsen Geleen- en Doubletstraat)

-1.000

-1.000

-1.000

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

1.960

1.332

-197

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

-3

dotaties aan reserves

Dotatie reguliere reserves (m.n. reserve Stedelijke Ontwikkeling, reserve Grondbedrijf, reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling & reserve Omgevingsplan Binckhorst)

15.268

8.252

2.044

35

35

baten

Afwaardering pand Amerikaanse ambassade t.g.v. reserve RSO

-10.500

500

4.500

Baten t.g.v. reguliere reserves

-3.307

7.560

7.766

Verlaging taakstelling verkoopresultaat

-2.226

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking/vrijval reguliere reserves (m.n. reserve Stedelijke Ontwikkeling & reserve Grondbedrijf)

20.841

15.963

10.958

8.869

5.467

Saldo

-17.526

-6.635

-2.303

-14.800

0

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

lasten

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

320

Taakmutaties GF (m.n. Permanente registratie voor kiezers in buitenland & Maatschappelijke begeleiding)

2.573

Nieuw beleid 2020 (Verkiezingen)

1.700

Bestedingen t.l.v. concernreserves (Statushouders & Co-financiering)

2.000

500

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

364

198

120

-45

-199

Saldo

-6.957

-698

-120

45

199

15 - Financiën

lasten

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

384

421

-2.052

320

686

Bestedingen t.l.v. concernreserves (m.n. reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties)

19.640

1.987

-1.124

100

100

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

-13.668

-1.500

6.500

4.000

4.002

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

282

Herfasering dekking ivestering bussinesscase 1FA

2.000

450

-2.450

Incidentele verlaging begroting loon- en prijscompensatie i.v.m. nieuwe cao

-6.051

Nieuw beleid 2016 (incidenteel nadeel dividend Eneco)

760

Nieuw beleid 2017 (m.n. Herfasering budget Ontwikkeling Buitenruimte & Herfasering kapitaallasten)

12.591

9.404

Nieuw beleid 2018 (kapitaallasten diverse projecten)

8.928

-150

150

Nieuw beleid 2020 (Rente voordelen korte en lange financiering, Vrijval middelen REIS)

-1.213

-1.485

62

Raming Bespaarde rente (dotatie reserve Activafinanciering)

-1.859

-2.500

Taakmutaties GF

-60

Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve

-1.609

-2.105

3.523

Diversen

740

2.413

-450

25

dotaties aan reserves

Dotaties aan concernreserve Grote projecten

41.635

44.400

1.700

Dotaties aan concernreserve Internationaal & Werving

2.000

Dotaties aan concernreserve Onderhoud Vastgoed

366

Dotatie dekking kapitaallasten aan concernreserve Activafinanciering

16.785

7.659

6.050

9.000

5.000

Dotatie concernreserve Herfaseringen i.v.m. actualisatie fasering diverse budgetten beleidsprogramma's

27.744

7.860

17.057

5.400

-2

Dotatie uitgeruimde middelen aan Centrale bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. aanzuivering negatief saldo

5.800

5.800

Nieuw beleid 2020 (aanzuivering programmareserves 2, 8 & 11 i.v.m. negatieve saldi)

225

21.856

Nieuw beleid 2017 (dotatie reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. herfasering budget Vervoer Wilde dieren & bijdrage WeGo4it

100

735

Nieuw beleid 2018 (dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. herfasering

150

Nieuw beleid 2019 (dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen)

124.363

3.227

7.840

2.142

Nieuw beleid 2020 (Reservering ICT-impuls)

10.000

Nieuw beleid 2020 (dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen)

71.367

70.041

9.000

7.831

5.229

baten

Baten a.g.v. opheffing Haaglanden

2.200

Baten Gemeentefonds Regiodeal t.g.v. reserve Grote Projecten

3.600

3.900

Incidentele bijstelling baten gemeentefonds

-2.874

2.125

2.125

2.125

Incidentele bijstelling canonbaten erfpacht

-1.250

Nieuw beleid 2019 (Opbrengst verkoop Amerikaanse ambassade & Opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed)

13.850

2.350

2.350

2.350

Nieuw beleid 2020 (dividend Eneco)

3.902

44.556

Taakmutaties GF

27.488

14.537

11.469

onttrekkingen aan reserves t.g.v. bestedingen in beleidsprogramma's

Nieuw beleid 2020 (vrijval algemene reserve n.a.v. herijking weerstandscapaciteit)

4.600

7.800

Nieuw beleid 2016 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen)

760

Nieuw beleid 2017 (Herfasering baat liquidatie Haaglanden, budget Ontwikkeling Buitenruimte en kapitaallasten via reserve Allocatie incidentele middelen)

7.823

10.139

Nieuw beleid 2017 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen)

2.668

Nieuw beleid 2018 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen)

8.928

150

Nieuw beleid 2019 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen)

15.113

66.365

29.925

28.325

Nieuw beleid 2020 (onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen)

56.059

84.845

9.254

8.000

5.311

Onttrekking programmareserves

10.499

4.263

211

211

Onttrekking/vrijval reserve activafinaciering

191.630

30.095

8.000

Onttrekking concernreserve Herstructurering reserves

2.028

1.596

460

Onttrekking concernreserve Internationaal & Werving

1.500

1.500

Onttrekking concernreserve Cofinanciering

1.360

769

116

100

125

Onttrekking concernreserve Grote projecten

15.847

32.328

15.275

16.400

600

Onttrekking concernreserve Statushouders

1.581

Onttrekking concernreserve Herfaseringen

27.715

17.195

17.053

6.154

4.000

Onttrekking concernreserve Taakmutaties gemeentefonds

10.262

Onttrekking concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

14.054

122

Onttrekking concernreserve Onderhoud Sportaccomodaties

1.672

1.239

928

Onttrekking concernreserve Onderhoud Vastgoed

1.925

350

150

220

Saldo

112.056

147.411

51.722

35.092

-5.432

Overhead

lasten

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

-74

-15

-74

-94

-21

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Basiswerkplekken

150

Eenmalige uitkering n.a.v. nieuwe cao 

1.595

Nieuw beleid 2020 (Businesscases taakstelling Overhead & Parkeren (overhead))

1.549

1.229

1.089

1.059

519

Taakmutaties GF (GDI-voorzieningen)

-58

Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve

-1.443

-2.244

-3.523

baten

BTW-voordeel t.g.v. Centrale bedrijfsvoeringsreserve

1.500

202

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reguliere reserve Basiswerkplekken

150

Saldo

-69

1.232

2.508

-965

-498

TOTAAL SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

35.039

26.284

-1.990

-9.797

-5.289

ga terug