Begroting 2020

Leeswijzer

Leeswijzer

Inleiding
De programmabegroting 2020-2023 omvat meerdere onderdelen. Na het algemene gedeelte met de inhoudelijke speerpunten van het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ vindt u de beleidsbegroting met de diverse beleidsprogramma’s , een schets van de bedrijfsvoering van de gemeente en een aantal paragrafen over lokale heffingen, weerstandsvermogen en overige relevante thema’s en de financiële begroting met onder meer de gemeentelijke inkomsten.

Beleidsbegroting
In Programma's zijn de beleidsprogramma’s in termen van de doelstelling, ambitie en activiteiten in 2020 beschreven. Aan de hand van de prestatie- en effectindicatoren kan de raad beoordelen in hoeverre deze doelen worden behaald. In ieder afzonderlijk programma worden ambities en acties concreet uitgewerkt en daarmee geeft ieder programma inzicht in de verwachtingen op de afzonderlijke deelterreinen.
Verder worden beleid en geld in meerjarig perspectief gepresenteerd. Deze uitwerking per programma gebeurt binnen het stramien van de drie w-vragen zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV): wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor doen? en wat gaat dat kosten?. Ook worden de verwachtingen voor wat betreft projecten en processen in de beleidsprogramma’s opgenomen. Tot slot worden per programma de beschikbare financiële middelen voor 2020 voor de gemeentelijke inspanningen getoond. Ieder programma bevat een meerjarenoverzicht van de programmatotalen (op lasten en baten) en de totalen van de reserves, de voorzieningen en de investeringen.

Prestatie-indicatoren, effectindicatoren en BBV-indicatoren
In de beleidsbegroting worden de door de gemeente bepaalde prestatie- en effectindicatoren en de vanuit het Rijk verplichte BBV-indicatoren opgenomen. In de bijlagen vindt u de bronnen en de toelichtingen hiervan.
Daarnaast geven kengetallen inzicht in de feitelijke ontwikkelingen in de stad over bijvoorbeeld bevolkingsomvang, aantal huishoudens en leeftijdsopbouw; die vindt u in de infographic kengetallen Den Haag. De financiële kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Programma op hoofdlijnen
In ieder programma is het onderdeel ‘programma op hoofdlijnen’ opgenomen. Hier vindt u een schets van de samenstelling van het programmabudget (lasten en baten) in financiële en in beleidsmatige zin. Dat gebeurt met graphics (‘donuts’) en toelichtingen van de belangrijkste soorten uitgaven en inkomsten: belastingen, subsidies, apparaatslasten, reserves, voorzieningen, en dergelijke. En van de belangrijkste beleidsmatige bestemmingen per programma: veiligheid, bijstand, herinrichting buitenruimte, afvalinzameling, en degelijke. Zo krijgt u in één oogopslag een totaal overzicht per programma.

Overzicht overhead
Een andere verplichting die voortvloeit uit het BBV is een overzicht van de zogenoemde overhead in de gemeentelijke organisatie; hieronder worden begrepen de ondersteunende functies in de gemeentelijke organisatie voor onder andere ICT en personeel en de leidinggevende functies in het primair proces. In combinatie met het apparaatslastenoverzicht krijgt de raad meer inzicht in de omvang en de kosten van de gemeentelijke organisatie.

Hoofdstuk bedrijfsvoeringsparagraaf en overige paragrafen
Dit hoofdstuk is de door het BBV verplicht gestelde hoofdstuk over de bedrijfsvoering en overige paragrafen. In bedrijfsvoeringsparagraaf staan belangrijke uitgangspunten van de interne bedrijfsvoering in de gemeentelijke organisatie voor de komende jaren. De overige paragrafen geven gebundelde informatie over thema’s die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt door zowel bestuur als toezichthouders belangrijk gevonden om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. De paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid en financiering zijn verplicht voorgeschreven in het BBV.

Hoofdstuk met de financiële begroting
De financiële begroting  geeft evenals in de voorgaande jaren aandacht aan de financiële positie van de gemeente Den Haag per programma. Ieder programma bevat het overzicht van lasten en baten op een gedetailleerd niveau en het overzicht van de ontwikkeling op de gemeentelijke reserves en de besteding uit voorzieningen. Daarnaast geeft ieder programma de aansluiting weer met voorgaande begroting.

Bijlagen online beschikbaar
Om de leesbaarheid verder te verbeteren worden diverse bijlagen voortaan alleen beschikbaar gesteld op het portaal van de gemeente Den Haag (financien.denhaag.nl). Het gaat om de volgende gemeentebrede overzichten, deze zijn te downloaden in pdf format:

  • Bijlage gemeentelijk tarieven
  • Bijlage verloop overzicht reserves
  • Bijlage doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves
  • Bijlage voorzieningen
  • Bijlage Meerjaren investeringen
  • Bijlage Taakvelden
  • Bijlage Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten
  • Bijlage Specificatie financiële vaste activa
  • Bijlage Activiteiten
  • Bijlage Grip op Grote projecten
ga terug