Begroting 2020

Afkortingen

Afkortingen

Afkorting

Betekenis

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC

Asielzoekerscentrum

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIZ

Bedrijven Investeringszones

BSN

Burgerservicenummer

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIS

Concern Informatie en Automatisering

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CO2

kooldioxide

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden

CPB

Centraal Planbureau

CS

Centraal Station

CV-starterspanden

Commanditaire Vennootschap – starterspanden

ECB

Europese centrale bank

ELD

Elektronisch Leerling Dossier

fido

(Wet) financiering decentrale overheden

Fte

Fulltime-equivalent

G4

Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

G33

Middelgrote gemeente (30.000 - 60.000 inwoners)

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlenings- Organisaties in de Regio/Rampen

GISIB

Geografisch Informatie Systeem Integraal Beheersysteem

HEIt

Haags Economische Interventieteam

HIV

Human immunodeficiency virus

HPB

Haagse Pandbrigade 318

HRM

Human Resources Management

HS

Holland Spoor

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

ID-banen

In-en doorstroom banen

IpSO

Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling

JGZ/BTP

Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket

JIT

Jeugd Interventieteam

KO

Kleinschalig Opdrachtgeversschap

LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

mln.

miljoen

MEV

Macro Economische Verkenningen

MIP

Meerjaren Investerings Programma

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en Klein Bedrijf

MPG

Meerjarenprogramma Grondbedrijf

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

OCWV

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

ODH

Omgevingsdienst Haaglanden

OGZ

Openbare Gezondheids Zorg

OM

Openbaar Ministerie

OV

Openbaar Vervoer

OVT

Openbaarvervoersterminal

ORACS

Ondergrondse restafvalcontainers

OZB

Onroerend zaakbelasting

P&R

Park & Ride

Pgb

Persoonsgebonden budget

REIS

Ruimtelijk-economische investerings strategie

RGB

Reserve Grondbedrijf

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Haaglanden

RIS

Raadsinformatiesysteem 319

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VSV

Vroegtijdig schoolverlaten

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wmo

Wet maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WTC

World Trade Center

Colofon
Uitgave
Gemeente Den Haag
Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum
Control

Bezoekadres
Spui 70, Den Haag
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Email: regievoering@denhaag.nl

Website: https://financien.denhaag.nl

Ontwerp: Ontwerpwerk
Fotografie: Gemeente Den Haag

Productie
Gemeente Den Haag Interne Dienstencentrum

Januari 2020

ga terug